OM MARTE MEO METODEN
Marte meo stammer fra det latinske udtryk "mars martis" som på dansk er oversat til " af/ved egen kraft".
Marte meo metoden er en videoanalysemetode, der anvendes til at finde og videreudvikle de kompetencer og den styrke, alle mennesker er i besiddelse af. Metoden er udviklet af den hollandske pædagog Maria Aarts og bruges i dag verden over som et praksisredskab, der operationaliserer udviklingsstøttende samspilsprincipper. Metoden er anvendelig i rigtig mange sammenhænge, hvor vi som mennesker er i samspil og har relationer med hinanden.
Marte Meo bygger på et humanistisk og ressourceorienteret menneskesyn, der ser på samspillet mellem mennesker som det primære udviklingsrum og den anerkendende relation som en vej til udvikling, læring og livsudfoldelse.Marte meo er inspireret af mestringsteorierne, hvor man i dag ved, at evnen til mestring både kan være en medfødt og en tilegnet egenskab - og at mestring er en udviklingsproces, der forløber over tid.
Vi ved også, at det er igennem kontakten og samspillet med nære og betydningsfulde relationer barnet udvikler sig og mestringsprocesser fremmes. Mennesker rummer - handicap eller ej - ressourcer og potentialer, men om disse udfoldes til kompetencer afhænger både af potentialet og samspillet med de betydningsfulde relationer - og ikke mindst af kvaliteten af dette samspil.
Det handler altså kort og godt om måden, vi møder barnet på...
Marte meo metodens fokus er derfor at styrke forældre og professionelle i at kunne anerkende barnet og forstå dets udviklingsbehov og lære konkret, hvordan barnets mestrings- og trivselsprocesser understøttes.

Marte meo - når barnet har et handicap.
I mine Marte meo forløb tages udgangspunkt i de problemstillinger, forældrene selv oplever som de mest presserende og som de ønsker hjælp til at kunne forandre. På den måde bliver arbejdet meningsfyldt og opleves relevant og brugbart.
Generelt betragtet er der i hver enkelt familie mange forskellige typer situationer, som der tages fat om undervejs i processen - men en fællesnævner er, at barnets adfærd både opleves som svær at forstå og problematisk at håndtere.
Via Marte meo analysen synliggøres både barnets ressourcer og udviklingsmæssige vanskeligheder, herunder barnets særlige behov for at være i et udviklingsstøttende samspil. I kombination hermed synliggøres forældrenes ressourcer og kompetencer i samspillet med barnet, ligesom det fremgår, hvad forældrene med fordel kan gøre mere af - eller gøre anderledes..

Undervejs i processen får forældre konkrete arbejdspunkter (både individuelle og fælles) i forhold til barnet med handicap - men også søskendeproblematikker er et tema, hvor mange forældre ønsker redskaber med henblik på at kunne bryde mønstre.
Hver enkelt filmoptagelse og hver enkelt efterfølgende tilbagemelding danner grundlag for en støttende proces for forældrene, som via videobillederne trin for trin vejledes i at støtte barnet i konkrete daglige samspilssituationer - og ser effekten heraf på den næste film.

Under tilbagemeldingen viser jeg mestringsklip, hvor mor eller far praktiserer noget, som matcher barnets udviklingsmæssige behov. Forældrene arbejder videre med det konkrete arbejdspunkt og der videooptages igen. Samspillet analyseres nu ud fra, om mor og far anvender arbejdspunktet i større udstrækning, og hvilken effekt dette har på barnet.
Forældrene bliver dermed rollemodeller for sig selv og ser sig selv gøre noget, der har en god effekt og styrker barnet. Undervejs i forløbet tilegner forældre sig flere og flere forældrekompetencer i samspillet med deres barn/børn - altså øges deres oplevelse af egen mestring. Sidstnævnte er den helt store gevinst af et Marte meo forløb - for både forældre og børn. Forældrene oplever sig selv som mere kompetente, rådvildhed afløses af større sikkerhed og de samspilsstrategier, der er mønsterbrydende, støttende og nødvendige for børn med handicap, bliver gradvist integreret i forældre-barn samspillet - til gavn for hele familiens trivsel.

Hvis problematikken er, at barnet har udviklet en adfærd, der opleves som problemskabende og belastende for forældre eller søskende (hvilket er et mønster i mange familier) ses der ofte en forklaring på dette i samspillet, ligesom budskabet bag barnets adfærd træder tydeligt frem via analysen af samspillet. Ved at få øget indsigt og nye redskaber og ved i højere grad at kunne handle og mestre, reduceres belastningen og mulige følelser af frustration, afmagt, nederlag, sorg, skyld og skam. Den øgede kvalitet i familiens samspil er medvirkende til at tilføre ny energi, så batterierne atter oplades. Forældre får nye kræfter når oplevelsen er i højere grad at kunne mestre forældreopgaven. Når samspillet begynder at lykkes, og når man får øje på sin egen betydning i relationen med barnet styrkes relationerne og tilknytningen mellem barn og forældre - eller søskende - og samspillet opleves som mere positivt.
Ofte oplever jeg desuden, at et Marte meo familiebehandlingsforløb kan virke som en "øjenåbner", der er medvirkende til at flytte fokus til barnets unikke personlighed, ressourcer og potentiale, hvor det førhen måske i højere grad var barnets handicap og deraf følgende begrænsninger som fyldte i billedet af barnet.

Jeg er efter de seneste 14 års intensivt arbejde med Marte meo metoden i praksis, stadig optaget af metodens egnethed i forhold til at understøtte udviklings- og trivselsprocesser i alle former for menneskelige relationer. Jeg har i årenes løb anvendt metoden som redskab i adskillige familiebehandlings- og supervisionsforløb - med særdeles gode resultater.

læs mere her >> 

 

"Vi blev først i stand til at forstå og støtte vores datter på den rigtige måde efter mødet med Connie og Marte meo-metoden"

Mor til datter med autisme

Login